Блок 0.2. Вимоги до сертифікаційної роботи ЗНО з англійської мови

Зміст сертифікаційної роботи з англійської мови визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

.

Загальна кількість завдань роботи – 59.

На виконання роботи відведено 150 хвилин.

.

Робота має чотири частини.

Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (Tasks 1–3) містить 6 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.

.

Частина «Читання» (Tasks 4–7) містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначають у бланку відповідей А.

.

Частина «Використання мови» (Task 8 і Task 9) містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання позначають у бланку відповідей А.

.

Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записують у бланку відповідей Б.

.

Результат виконання всіх завдань Tasks 1–3 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», Tasks 4–6 частини «Читання», завдань 39–43 Task 8, завдань 49–53 Task 9 частини «Використання мови» та завдання частини «Письмо» буде зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів закладів освіти, які вивчали англійську мову на рівні стандарту або академічному рівні

Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів закладів освіти, які вивчали англійську мову на профільному рівні

Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти

.

Сертифікаційна робота з англійської мови містить завдання п’яти форм:

.

1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання має основу та три (Task 1: № 1–6*, Task 3: № 12–16*) або чотири (Task 5: № 22–26*) варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

.

2.Завдання на визначення правильності/неправильності твердження.

У завданнях (Task 2: № 7–11*) пропонують визначити правильність чи неправильність наведеного твердження щодо змісту прослуханого/прочитаного. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

.

3.Завдання на встановлення відповідності.

У завданнях (Task 4: № 17–21*, Task 6: № 27–32*) пропонують підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив відповідність і позначив відповідь у бланку відповідей А.

.

4.Завдання на заповнення пропусків у тексті.

У завданнях (Task 7: № 33–38, Task 8: № 39–43*, 44–48, Task 9: № 49–53*, 54–58) пропонують доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами з наведених варіантів. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

.

5.Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання 59* передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б.

Схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи з англійської мови:

.

1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють у 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

.

2.Завдання на визначення правильності/неправильності твердження оцінюють у 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

.

3.Завдання на встановлення відповідності оцінюють у 0 або 1 бал: 1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

.

4.Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюють у 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

.

5.Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюють від 0 до 14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації):

а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали;

а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали;

а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.

b. Структура тексту та зв’язність:

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали;

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист, оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали.

c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали.

d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 бали.

.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з англійської мови, – 72.

Прокрутити вгору